Kancelaria – prawo karne

Obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (np. śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, postępowanie apelacyjne).

Reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (np. składanie wniosków dowodowych, zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem).

Reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw.

Reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych.

polski